► Hledání freelancera
Freelance-Market-CZ
 • OSVČ 23
 • OSVČ 3
 • OSVČ 15
 • OSVČ 19
 • OSVČ 22
 • OSVČ 18
 • OSVČ 17
 • OSVČ 12
 • OSVČ 7
 • OSVČ 24
 • OSVČ 25
 • OSVČ 2
 • OSVČ 20
 • OSVČ 13
 • OSVČ 21
 • OSVČ 6
 • OSVČ 16

Všeobecné obchodní podmínky Freelance-Market.cz

Podmínky jako PDF

Rozsah služeb a ručení

 • Freelance-Market se výslovně distancuje od takových cizích textů, které jsou připojené k informační nabídce nebo na které se dostanete přes odkazy. Freelance-Market je oprávněn změnit nebo zablokovat formu a obsah zobrazených informací. Freelance-Market nepřebírá ručení ani odpovědnost za správnost, rozsah, aktuálnost a případná porušení autorských práv třetích osob v souvislosti s volně dostupnými informacemi. S osobními údaji je nakládáno podle zákona o ochraně osobních údajů.
 • Freelance-Market neručí za chyby nebo opominutí uživatelů a nepřebírá jejich odpovědnost za platební závazky a nezastupuje je v případě právních sporů.
 • Freelance-Market může dát uživatelům (freelancerům, poptávajícím osobám) výpověď bez udání důvodu a bez jakékoliv lhůty, příp. může užívání Freelance-Marketu odmítnout.
 • S výjimkou hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání pracovníků Freelance-Marketu nepřísluší uživateli žádné další nároky na záruku. Částka za ručení je omezena hodnotou pro Freelance-Market již dosaženého obratu.

Pravidla pro poptávající osoby

 • Pro poptávající osoby je užívání Freelance-Marketu zdarma (zdarma hledání freelancera, zdarma představení freelancera).
 • Freelance-Market nepředstaví žádnou poptávající osobu, u níž vychází z toho, že freelancer o takové prezentace nemá zájem (např. poptávky od profesionálních zprostředkovatelů projektů, poptávky, které neodpovídají profilu freelancera,...).
 • Abychom našim freelancerům představili jen velmi relevantní poptávky, můžeme představit maximálně jednoho freelancera na jeden projekt.
 • Poptávky jsou přípustné jen tehdy, pokud existuje reálný projekt. Pokud už není poptávka aktuální, musí Freelance-Market do tří dnů informovat poptávající osoby. Poptávky profesionálních zprostředkovatelů projektů bez přímé (vlastní) potřeby projektu jsou nepřípustné. V případě takového porušení podmínek musí poptávající osoba věnovat dar 1000,00 Kč dětské vesnicče Bona Espero v Brazílii. Tato částka je považována za dar na veřejně prospěšné účely a je daňově odpočitatelná.

Pravidla pro freelancery

 • Za registraci freelancera nevybírá Freelance-Market žádný poplatek. Doba registrace je časově neomezená. Nevybírají se žádné další měsíční poplatky.
 • Registrovaní freelanceři mohou svůj profil na Freelance-Marketu kdykoliv měnit nebo dát výpověd, aniž by bylo nutné dodržovat nějaké lhůty.
 • Služby Freelance-Marketu mohou být dočasně nebo trvale omezeny nebo odpojeny. V takovém případě vrátí Freelance-Market podíl poplatku za registraci, zaplaceného v posledních 12 měsících.
 • Freelancer platí za představení poptávající osobě „poplatek za prezentaci” ve výši dvou hodinových sazeb freelancera. Poplatek se platí nezávisle na tom, zda freelancer projekt získá (průměrně je zapotřebí 2,7 prezentace na získání jedné zakázky). V případě, že freelancer zakázku získá, neplatí se žádné další poplatky/provize.
 • V případě prezentace projektu je nutné co nejrychleji kontaktovat druhou stranu. Pokud se to nepodaří, je nutné Freelance-Market informovat během tří dnů.
 • Registrovaní freelanceři, kteří dočasně nejsou k dispozici, musí o této skutečnosti Freelance-Market informovat, aby bylo možné jejich registraci dočasně pozastavit.
 • Faktury vystavované pro freelancery se zasílají e-mailem. Doplňkové zaslání poštou nebo faxem je na požádání možné, a to zdarma.
 • Faktury vystavené Freelance-Marketem obsahují zákonnou DPH. Faktury je nutné uhradit do 14 dnů v uvedené výši. Při prodlení s platbou je Freelance-Market oprávněn vyfakturovat poplatky za upomínku ve výši 200,00 Kč plus 40,00 Kč DPH.
 • Náklady na finanční transakce za nezdařený bankovní převod z kreditní karty nese freelancer.
 • V případě neprofesionálního chování poptávající osoby (bez skutečné potřeby) musí freelancer do 14 dnů Freelance-Market informovat. Příslušná faktura za prezentaci pak bude stornována a poptávající osoba bude příp. vyloučena z dalšího užívání. Pokud freelancer navzdory stornování přijme během jednoho roku zakázky od poptávající osoby, musí do 14 dnů informovat Freelance-Market, který vystaví poplatek ve výši 10 % obratu. Pokud nebudou zakázky nahlášeny, musí freelancer poskytnout dar ve výši 50 % obratu dětské vesnicče Bona Espero v Brazílii.

Všeobecná pravidla pro užívání Freelance-Marketu

 • Uživatel je povinen uvádět věcně správné údaje a dát co nejrychleji podnět k nutným aktualizacím.
 • Uživatel musí zajistit přijímání e-mailů od Freelance-Marketu. To se týká především řádného nastavení spamových filtrů a pravidel filtrů a pravidelné vybírání e-mailů ze schránky. Při změně kontaktních údajů (e-mailová adresa, telefon, adresa, …) je nutné Freelance-Market včas informovat.
 • Poskytování protiprávních informací nebo informací chráněných autorským právem není dovoleno. Škody, které vzniknou, pokud uživatel takové informace poskytne, nese v plném rozsahu uživatel.
 • Uživatel se zavazuje, že obdržené informace jakéhokoliv druhu neprodá, nebude je komerčně dále zpracovávat, ani nebude takové služby předávat třetím osobám. Při jednání v rozporu s těmito ustanoveními vzniká nárok na náhradu škody ve výši dosažené užitné hodnoty.

Právní vztah mezi poptávající osobou a freelancerem

Až do realizace individuální smlouvy mezi poptávající osobou a freelancerem platí toto:

 • První kontakt mezi poptávající osobou a freelancerem má sloužit k vyjasnění zakázky a je pro poptávající osobu zdarma. První kontakt by proto neměl být delší než jedna hodina.
 • Poptávající osoba musí dát freelancerovi odměnu za čas vynaložený pro poptávající osobu, a to podle hodinové sazby uvedené na Freelance-Marketu. Freelancer musí poptávající osobu předem informovat o časové náročnosti a vznikajících nákladech.
 • Freelancer dostane navíc uhrazeny veškeré výlohy a vedlejší náklady na základě paušálu na výlohy podle zákonných nároků (jízdné, stravné, nocleh). Ostatní výdaje, které vzniknou freelancerovi na základě projektu, budou uhrazeny ve výši skutečně vzniklých nákladů (např. náklady na telekomunikaci, jízdenky). Základní technické vybavení (počítač se standardním softwarem, mobilní telefon) dodává freelancer a je obsaženo v jeho čisté hodinové sazbě . Freelancer musí poptávající osobu včas informovat o neočekávaně vzniklých nákladech.

Závěrečná ustanovení

 • Jak je uvedeno v občanském zákoníku, právně účinná prohlášení je možné předávat jakoukoliv formou, např. telefonicky, přes internetový prohlížeč nebo e-mailem.
 • Příslušným soudem je soud v Praze.
 • Pokud by byla některá ustanovení smlouvy neúčinná nebo neproveditelná, nemá to vliv na účinnost její ostatních ustanovení. Neúčinná nebo neproveditelná ustanovení je nutné nahradit takovými, která se nejvíce blíží hospodářskému účelu takových ustanovení.
 

Používáme soubory cookies pro vyšší uživatelský komfort. Pokračováním vyjadřujete souhlas s naším používáním cookies.